På PcMac.dk er det muligt at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for PcMac.dk’s kontrol, og vi kan derfor ikke drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de købte produkter fra sådanne hjemmesider, bortset fra specifikt nævnte produktbeskrivelser og generelle licens- og garantiregler på softwareproducenternes hjemmesider, indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og PcMac.dk.

PcMac.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer måtte komme for sent frem til køber, eller som følge af, at de bestilte varer måtte lide af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling, undladelse eller forhold, som ligger uden for PcMac.dk’s kontrol, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Ud over installations- og produktaktiveringsgarantien afgiver PcMac.dk ikke selvstændig garanti for software produkter. Det betyder, at køber efterfølgende er omfattet af de garantier, som producenten af softwareprodukterne generelt måtte have udstedt og specifikt måtte udstede over for køber i forbindelse med registrering, produktaktivering og -validering af produktet. Køber er tillige omfattet af de til enhver tid gældende af softwareproducenterne udstedte licensregler.